ICP-MS
Agilent 7700

Katı ve sıvı örneklerde çok sayıda elementin hızlı, ucuz, hassas ve doğru biçimde, niteliksel, niceliksel ya da yarı-niceliksel olarak ölçülmesinde kullanılır.

Bu teknik;

  • Elektromanyetik indüksiyonla 10,000 oK sıcaklığa ulaştırılan argon plazması tarafından örneğin iyonize edilmesi
  • İyonize elementlerin kütle spektrometresi tarafından ayrıştırılması
  • Element derişimlerinin elektron çoklayıcı bir dedektör tarafından ölçülmesi

aşamalarını içerir. Çevre, gıda, organik inorganik kimya, adli tıp ve ilaç kimyası alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Tayin edilecek analit derişimine bağlı olmakla birlikte, en az 1 gr numune getirilmelidir.

 ICP OES
Shimadzu ICPE 9000

Sıvı ve katı numunelerde eser element analizi ve miktar tayini, minör ve majör konsantrasyon düzeylerinde element ve ağır metal tayini yapılmaktadır.

Çevre, gıda, ziraat ve tıp alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

 

 İyon Kromatografisi
DIONEX ICS-3000

İyon kromatografi anyon ve katyonların kalitatif ve kantitatif tayinleri yüksek doğruluk ve duyarlılıkta yapılmaktadır.

Anyonlar: Florür, Klorür, Nitrit, Bromür, Nitrat, Fosfat, Sülfat

Katyonlar: Lityum, Sodyum, Amonyum, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Baryum

 Alevli ve Elektrotermal AAS
Analytik Jena ContrAA 700 / Perkin Elmer AAnalyst 400

Elektrotermal Atomik Absorpsiyon Spektrometri (ETAAS) cihazları ile katı ve sıvı numunelerinizdeki metal tayinleri yüksek doğruluk ve duyarlılıkta gerçekleştirilmektedir.

Toprak, su, metal, organik, polimer, biyolojik ve tıbbi numunelerin de aralarında bulunduğu birçok matrikste bulunan analit tayinleri AAS ve ETAAS cihazlarımız ile hızlı ve yüksek doğrulukta yapılmaktadır.

 TOC / TIC / TN
MARKA – MODEL

TOC cihazımız ile

  • Toplam organik karbon
  • Toplam inorganik karbon
  • Toplam azot

tayinlerinizi yüksek doğruluk ve hassasiyet ile gerçekleştirmekteyiz.

EPA 415.1, 415.3 ve 9060A USP 643 (Chapter 24)
Standard Method 5310B
ASTM D2579
EP 2.2.44, ISO 8245
prENV 13370
EN 1484
AOAC 973.47

gibi uluslararası geçerliliği olan yaygın metotlarla ve sizin analitiniz için uygun olan modifiye edilebilir, baştan oluşturulabilir metotlar ile numunelerinizin analizini gerçekleştirebilmekteyiz.